اهداف صندوق قرض الحسنه وفاق سبز در سال ۱۳۹۶

با عنایت به رسالت مجموعه در جهت خدمت بیشتر به اقشار نیازمند جامعه، با برنامه ریزی اعضای هئیت مدیره صندوق مقرر گردید در سال آتی ۱۲۰۰ فقره وام  باحمایت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی و سپرده گذاران و خیرین محترم پرداخت گردد. لازم به ذکر است مبالغ پرداختی وام ها نسبت به نوع آنها به شرح زیر می باشد:

وام کمک هزینه درمان حداکثربه مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

وام کمک هزینه ازدواج برای هرکدام حداکثر ،۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

وام کمک هزینه مسکن ،تحصیلی، معیشتی برای هر نفر حداکثر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

در ضمن این صندوق با انعقاد تفاهم نامه  آمادگی همکاری با سازمان ها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی جهت پرداخت وام به کارکنان آن سازمان ها را دارد.