قرض الحسنه،قرضی نیکو

در قرآن آمده است كه بيشتر در مورد قرض الحسنه نسبت به صدقه سفارش شده است و منظور از آن قرضي است كه چند برابر نزد خدا ثواب دارد
كاربردها:
تامين وسايل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار
تاكيد بر افزايش توليد
رفع احتياجات ضروري
مسئله كارمزد كه در كليه موارد حداكثر ۴ درصد

از مهمتریت و موثرترین کارهای که یک خیر می تواند انجام دهد این است، کاری کند فرد نیازمند نیازش به دیگران مرتفع شود و خودش هم بتواند به دیگران کمک کند. از کارهای که می توان در این راستا انجام داد این است که به نیازمندان وام داده شود.