درخواست وام درمان

درخواست وام درمان

  • به عدد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    لطفا اسکن مدارک با کیفیت خوب و شفاف ارسال گردد در غیر این صورت بررسی نخواهد گردید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    لطفا اسکن مدارک با کیفیت خوب و شفاف ارسال گردد در غیر این صورت بررسی نخواهد گردید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    لطفا فاکتور هزینه درمان بیمارستان ارسال گردد درغیر این صورت مورد تایید نمی باشد.