اعضای هیت مدیره

اميرحسين رستمي رئيس هيات مديره و مديرعامل


 عباداله كشاورز نایب رئیس هيات مديره


غلامرضا ثاني نژاد عضو اصلي هيات مديره


فاطمه اشرفي عضو اصلي هيات مديره


محمد رضاقلي عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار


محسن رستمي عضو علي البدل هیات مدیره


حامد اشرفي عضو علي البدل هیات مدیره


محمدجواد قرني بازرس اصلي صندوق

محمد خادمی بازرس علی البدل